MENU WITRYNY
RODO
E-DZIENNIK
DOKUMENTACJA
WŁADZE SZKOŁY
SPONSORZY
TRADYCJA
OPIEKA
PEDAGOG
DYDAKTYKA
EGZAMINY
SPORT
MULTIMEDIA
POMAGAMY
REKLAMA
Pedagog

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek Wtorek środa Czwartek Piątek
900 - 1335 900 - 1030 900 - 1330 900 - 1200 1135 - 1300

Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (…) do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:
 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

Powyższe zadania pedagog szkolny realizuje we współpracy z:
 • rodzicami;
 • nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi;
 • innymi szkołami i placówkami;
 • podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (Policja, Sąd Rejonowy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i in.).

Drogi uczniu! Jeśli chcesz porozmawiać o ważnych dla Ciebie sprawach, potrzebujesz pomocy i wsparcia - przyjdĽ do mojego gabinetu. Zapraszam każdego, kto:
 • chce, by go ktoś po prostu wysłuchał,
 • czuje, że inni go nie rozumieją, jest samotny,
 • spotkał się z jakąkolwiek formą przemocy,
 • ma kłopoty rodzinne, znajduje się w trudnej sytuacji,
 • ma problemy z uzyskaniem lepszych ocen,
 • chce podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • zauważył, że w szkole łamane są prawa ucznia,
 • chciałby pomóc innym, ale nie wie w jaki sposób,
 • ma ciekawe pomysły na funkcjonowanie szkoły i chce się nimi podzielić,
 • chce popracować nad poznaniem siebie, nauczyć się bezpiecznego rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • ma kłopoty z wyborem dalszego kierunku kształcenia i przyszłego zawodu.

Szanowny Rodzicu! Możesz zwrócić się do pedagoga gdy:
 • chciałbyś dowiedzieć się jak funkcjonuje Twojego dziecko w szkole,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka,
 • szukasz pomocy w rozpoznawaniu przyczyn kłopotów z nauką,
 • pragniesz uzyskać informacje o dalszej ścieżce edukacyjno - zawodowej dla swojego dziecka.

Nauczyciele mogą oczekiwać:
 • wsparcia w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego;
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów.
Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

PROJEKTY w SP Żarnów
ARCHIWUM GIMNAZJUM
Już osób odwiedziło naszą stronę od 2012.02.09
CZAS
Dziś jest środa
2021-05-12
LOSOWE FOTKI
MŁODZIEŻ
ŻYCIE SZKOLNE
PARTNERZY
bip.zarnow.tensoft.pl
www.zarnow.eu
www.lkszarnow.pl
ZSZ ZARNÓW
DOŁACZ DO NAS
nk
KONKURS
szkolazklasa